Modul 3. Kattalar taʼlimida kommunikatsiya va guruh dinamikasi

Kompetensiya

 

Curriculum globALE dasturi bo‘yicha o‘qigan mutaxassislar kommunikatsiyaning nazariy tamoyillari bi-

lan tanishadilar va ulardan kattalarni o‘qitishda va taʼlimiy ishlarda foydalanish ko‘nikmalari-

ga ega bo‘ladilar. Shuningdek, bunday mutaxassislarlar guruh dinamikasi asosiy nazariyalari haqida

ham bilimga ega bo‘lib, ushbu bilimlarni guruh bilan ishlashda muloqot jarayonlarini boshqarish

uchun o‘qitish/taʼlimiy faoliyatda qo‘llashlari mumkin.

 

Curriculum globALE dasturi bo‘yicha o‘qigan mutaxassislar

 

• Verbal, shuningdek paraverbal va noverbal aloqa qoidalari bilan tanishlar va ushbu bilimlardan

kurs ishtirokchilari bilan ishlashda qo‘llaydilar;

• Interaktiv, konstruktiv, asosli kommunikatsiyaning alohida qismlaridan foydalana oladi;

• Aloqadagi to‘siq va g‘ovlarni bartaraf etish yoki kamaytirish ko‘nikmalariga egadirlar;

• O‘zining kommunikatsiya uslubi bilan ijobiy muhitni hosil qila oladilar;

• Aloqaning turli uslublariga moslashadilar va ishtirokchilarni mashg‘ulot davomida va taʼlim be-

rish jarayonida yo‘naltira oladilar;

• Guruhning “ko‘rinmas” tuzilishini va guruh aloqasini idrok qila oladilar; ular taʼlimning barqa-

ror muvaffaqiyatini taʼminlash uchun guruhning rivojlanish surʼati jarayonlarini anglash, tushu-

nish va yo‘naltirish xususiyatlariga egalar;

• Taʼlim berish jarayonlari va guruhning dinamika surʼati bosqichlarini bir-biriga moslashtiradi-

lar;

• Guruhda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar yechimini topa oladilar, nizoli holatlarni bartaraf

qilishlari va “og‘ir tabiatli” ishtirokchilar bilan ishlay ishlay oladilar;

• Kattalarni o‘qitishda emotsionallikning muhim o‘rin tutishini yaxshi tushunadilar.