Modul 5. Kattalar taʼlimida rejalashtirish, tashkil etish va baholash

Kompetensiya

 

Curriculum globALE dasturi bo‘yicha taʼlim olgan mutaxassislar kattalarga taʼlim beruvchi o‘qituvchi-

larning kasbiy faoliyatida jarayonni rejalashtirish (shu jumladan o‘quv dasturini ishlab chiqish),

tashkil etish va baholash bosqichlari bir-biri bilan qay tarzda bog‘liq ekanligini tushunadi. Ular

rejalashtirish, tashkil etish va baholash bosqichlarida zarur bo‘lgan turli metodlar bo‘yicha bilim-

larga ega hamda vaziyatdan kelib chiqqan holda ushbu bilimlarni to‘g‘ri qo‘llay oladi va mazkur jara-

yonni tanqidiy tahlil qila oladi19. Ishtirokchilarning kasbiy faoliyatiga keladigan bo‘lsak, ular o‘z

dasturlarini muntazam takomillashtirishi uchun to‘plangan tajribadan foydalanadi.

 

Curriculum globALE dasturi bo‘yicha taʼlim olgan mutaxassislar

 

• Kattalarga taʼlim beruvchi o‘qituvchilarning kasbiy faoliyati sikli bosqichlari bilan tanish va

ular bir-biri bilan qay tarzda bog‘liq ekanligini tushunadi;

- taʼlim va o‘qish ehtiyojlarini aniqlash;

- taʼlim dasturlari doirasida kompetensiyani egallashga qaratilgan taʼlim maqsadlarini

shakllantirish;

- o‘qitish/taʼlim olish jarayonlarining uslubiy-didaktik asoslarini yaratish;

- tegishli doiradagi sharoitlarni hisobga olgan holda darslarni rejalashtirish;

- taʼlim jarayonini uzluksiz nazorat qilish, uni shaffof holda baholash hamda zarurat

tug‘ilganda ushbu asnoda dars rejasiga qo‘shimchalar va o‘zgartirishlarni kiritish;

- natijalarni mustahkamlash metodlari va vositalarini biladi.

• turli metod va vositalardan foydalanish maʼlumotiga ega bo‘ladi va ularni tanlash yoki qo‘llash

bo‘yicha tanqidiy tahlil qila oladi;

• faoliyatini uzluksiz takomillashtirish uchun olingan natijalar va baholashga asoslangan xulosa-

lardan foydalanadi;

• sifatni taʼminlash asoslari va turli elementlarni biladi.